Serwis filmfreak.pl w trosce o bezpieczeństwo i wysoki standard obsługi swoich Klientów, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Cel i sposób zarządzania tymi plikami opisany jest w Pliki cookies". Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.

(Zamknij to ostrzeżenie)

Infolinia: 61 652-89-56, 61 652-89-57

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO filmfreak.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej„Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Imperial Cinepix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-222, Al. Jerozolimskie 179, Budynek Blue Office II, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 118-00-83-079. Kontakt ze Sklepem możliwy jest telefonicznie pod numerem: 61 652-89-56, 61 652-89-59, pod adresem email: kontakt@filmfreak.pl lub pisemnie pod adresem Sklepu, tj. Warszawa (02-222), Al. Jerozolimskie 179.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w czasie składania zamówienia adres email informacji związanych z potwierdzeniem i obsługą zamówienia. Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia emailem.
 4. Dla Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą (w dacie) potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 6. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sklep z powodu braku dostępności towaru, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Sklep zawiadomi o tym i zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę.
 7. Jeśli podczas rejestracji lub składania zamówienia Klient poda Numer Identyfikacji Podatkowej pod którym zarejestrowana jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza  jest to równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na wystawianie i przesyłanie przez Imperial Cinepix Sp. z o.o. faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności i Dostawa, dostępnej pod linkiem: http://filmfreak.pl/platnosc-i-dostawa
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i są cenami brutto, jeżeli nie zostało wyraźnie wskazane inaczej.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. O wyborze sposobu dostawy i przewoźnika decyduje Klient (w przypadku dostępności różnych przewoźników).
 2. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru bez wad.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Termin dostawy został określony w zakładce Formy płatności i Dostawa, dostępnej pod linkiem: http://filmfreak.pl/platnosc-i-dostawa. Sklep dokłada starań, aby tego terminu dochować, natomiast ostateczny termin dostawy nie powinien się różnić o więcej niż 7 dni roboczych.

§5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np.: paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku wady towaru Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z pisemnym opisem wady na adres pocztowy Sklepu, tj. Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 179, Budynek Blue Office II.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu doręczenia pisemnego oświadczenia Klienta w przedmiocie reklamacji.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięciem wady, koszty dostaw ponosi Sklep.Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim taka różnica zgodnie z prawem jest kwalifikowana jako wada towaru.
 5. Jeżeli Klient nie zgadza się z decyzją Sklepu o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę na drogę sądową.
 6. W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia ze Sklepem, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§6

Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)

 1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt 4-6.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdą zastosowanie wyłącznie do umów zawartych z konsumentem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi (pismo wysłane pocztą na adres Sklepu), w terminie 14 dni od odbioru towaru lub w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. 
 4. Klient niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca towar na adres Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 5. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient zapłaci na rzecz Sklepu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, Sklep zwraca Klientowi wszystkie zapłacone kwoty w tym koszty pierwotnego dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany przez Sklep). Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 7. Ze zwrotem płatności Sklep wstrzymuje się do dnia otrzymania towaru lub potwierdzenia wysłania przez Klienta towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta terminu określonego w pkt 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w pkt 1 powyżej, tj. w zakresie między innymi umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu doodstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§8

Własność intelektualna

 1. Cała zawartość strony internetowej Sklepu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte na stronach Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

§9

Postanowienia końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep dokłada starań, aby informacje handlowe na stronie internetowej były prawidłowe i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny.
 4. Konsumentom przysługuje ustawowa rękojmia za wady towaru. W przypadku przedsiębiorców na towar zostaje udzielona roczna rękojmia.
 5. Gwarancji na towar nie udziela się. Sklep nie świadczy także usług posprzedażnych.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 7. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku nie konsumentów Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, między innymi w przypadku gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.